Financial Instruments Business Operator , Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 1960 / Japan Securities Investment Advisers Association. Member No.012-02325
Languages

ข้อตกลงในการให้บริการ


ข้อที่ 1 (คำจำกัดความ)


ในข้อตกลงนี้ ได้กำหนดความหมายของคำศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้
1. "เว็บไซต์ฯ" หมายถึง gogojungle.co.jp, fx-on.com และเว็บไซต์ร้านค้าที่เป็นพันธมิตรด้วย
2. "กลุ่มบริษัทฯ " หมายถึง บริษัทลูกและบริษัทในเครือ
3. "สมาชิก" หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงในการให้บริการนี้และลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ฯ ตามวิธีการที่กำหนด
4. "บริการ" หมายถึง บริการต่างๆสำหรับสมาชิกที่จัดทำโดยบริษัท Gogojungle จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ ") บนเว็บไซต์ฯ
5. "ผู้ขาย" หมายถึง บุคคลที่จัดหาสินค้าหรือบริการภายใต้ธุรกรรมบนเว็บไซต์ฯ
6. "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลและนิติบุคคลที่ใช้บริการเว็บไซต์ฯ
7. "ข้อตกลง" หมายถึง ข้อตกลงนี้ , ข้อตกลงต่าง ๆ แนวทางอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ฯ
8. "ข้อมูลสมาชิก" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ฯ โดยสมาชิกและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมของสมาชิก (รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายใต้ข้อที่ 11)
9. "การจัดอันดับผู้ขาย" หมายถึง บริการที่โพสต์ผลลัพธ์ของการซื้อขายเสมือนจริงที่ดำเนินการโดยสมาชิกบนเว็บไซต์ฯ
10. "เงินรางวัล , รางวัล" หมายถึง เงินสด สินค้าและบริการที่มอบให้แก่สมาชิกในแคมเปญที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ฯ
11. "ข้อมูลการซื้อขาย" หมายถึง ข้อมูลการซื้อขายและความคิดเห็นที่สมาชิกทำการซื้อขายในเว็บไซต์ฯ
12. "On" หมายถึง สกุลเงินเสมือนจริงสำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ฯ เท่านั้น
13. "รายการที่มีค่าใช้จ่าย" หมายถึง สินค้าที่สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ฯ เท่านั้น
14. "Signal" หมายถึง สัญญาณที่ส่งโดยสมาชิก (ตัวเองรวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ) และผู้ขายด้วยเพื่อแจ้งถึงการซื้อและขายเงินลงทุน

ข้อที่ 2 (สมาชิก)


1. สมาชิกอยู่ในสถานะที่ใช้บริการของบริษัทฯเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการลงทุนจริง
2. สมาชิกสามารถใช้บริการแต่ละอย่างบนเว็บไซต์ฯ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด อาจจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการแต่ละอย่างแยกต่างหากและเรื่องที่ระบุในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
3. สมาชิกไม่สามารถทำลาย ให้เช่า หรือจำหน่ายสิทธิใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับจากบริษัทฯ ผ่านสถานะสมาชิกและการใช้บริการได้

ข้อที่ 3 (ข้อตกลง)


ข้อตกลงนี้มีผลกับสมาชิกทุกคน เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามในระหว่างการลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียน

ข้อที่ 4 (ขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก)


1. คุณสมบัติสมาชิก
บุคคลและนิติบุคคลที่สมัครขอรับการลงทะเบียนหลังจากยอมรับข้อตกลง จะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน สมาชิกต้องดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนโดยตัวแทน บริษัทฯ อาจปฏิเสธการสมัครสมาชิกจากผู้ที่เคยถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกมาก่อน หรือผู้ที่ถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสม บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการปฏิเสธการสมัครสมาชิก และจะไม่มีหน้าที่ต้องอธิบายหรือเปิดเผยเหตุผลในการปฏิเสธการสมัครสมาชิก
2. การป้อนข้อมูลสมาชิก
โปรดอ่านข้อควรระวังอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
บริษัทฯ อาจจำกัดการใช้ชื่อเล่นของสมาชิก และอาจดำเนินการระงับหรือลบข้อมูลหากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ชื่อเล่นต่อต้านความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
2. ชื่อเล่นที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นและบุคคลที่สาม
3. การสมัครสมาชิกจากผู้ที่บริษัทฯลงความเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมาจากพวกใช้ความรุนแรง

ข้อที่ 5 (การจัดการ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน)


โปรดรับผิดชอบจัดการ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านด้วยตัวเอง เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ป้อนนั้นตรงกับรหัสที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถือว่าสมาชิกเป็นผู้ใช้งาน แม้ว่าจะถูกใช้งานโดยบุคคลที่ไม่ใช้สมาชิกอันเนื่องมาจากการถูกขโมย การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสถานการณ์อื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้อที่ 6 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน)


หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทันที บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ลงทะเบียนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง แต่ธุรกรรมที่ทำก่อนหน้านี้จะยึดตามข้อมูลก่อนการลงทะเบียนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หากสมาชิกต้องการแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าวโปรดติดต่อผู้ขายโดยตรง

ข้อที่ 7 (การยกเลิกการเป็นสมาชิก)


1. หากสมาชิกต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้แจ้งถึงบริษัทฯ เพื่อให้ลบข้อมูลสมาชิกออก หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกที่กำหนดไว้ ก็จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก หากสมาชิกทำการสมัครเพื่อถอนเงินที่มียอดการโอนเงินค้างชำระน้อยกว่า 5,000 เยน สถานะสมาชิกจะถูกยกเลิกในวันที่ 5 ของสิ้นเดือนถัดไป (เมื่อวันนั้นตรงกับวันหยุดสถาบันการเงินจะเป็นวันทำการถัดไป) จำนวนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมการโอนจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ลงทะเบียนไว้
2. หากยกเลิกการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถกู้คืนสินค้าและบริการที่สมาชิกได้สั่งซื้อไปแล้ว

ข้อที่ 8 (การทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ฯ )


1 การทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกับผู้ขายที่ดำเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ เป็นการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างสมาชิกและผู้ขาย บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมและจะไม่รับผิดชอบใตๆทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ขาย ดังนั้นหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมขึ้น โปรดทำการแก้ไขระหว่างสมาชิกและผู้ขายโดยตรง
2 การชำระเงินสำหรับตั๋วเพื่อรับ Signal คือค่าธรรมเนียมการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารที่สมาชิกต้องจ่ายให้บริษัทฯ

ข้อที่ 9 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)


1. บริษัทฯ ให้บริการเฉพาะในฐานะเว็บไซต์ฯ เท่านั้น ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของข้อมูล เนื้อหา สินค้าที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ฯ โดยถือว่าลูกค้าใช้เว็บไซต์ฯ โดยยอมรับความเสี่ยง เข้าใจและยอมรับล่วงหน้าว่าไม่มีการรับประกันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
2. กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าโดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาของธุรกรรมที่ทำกับผู้ขาย เนื้อหาในสินค้า/ บริการ / รายละเอียดการใช้งาน ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ฯ เนื้อหาต่างๆ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ขาย บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้อง ความใหม่ ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ฯลฯ ของเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับสมาชิกอันเนื่องมาจากการขัดจังหวะ ความล่าช้า การยกเลิก การสูญหายของข้อมูล ความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริการของบริษัทฯ จากความล้มเหลวของระบบสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์
4. บริษัทฯ จะไม่รับประกันว่าเนื้อหาอีเมลที่ส่งจากหน้าเว็บเซิร์ฟเวอร์โดเมนและอื่นๆ จะไม่มีสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์
5. บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สมาชิกและผู้ขายในบางครั้ง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนั้น
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสมาชิกในการละเมิดข้อตกลง

ข้อที่ 10 (ข้อห้าม)


เมื่อใช้บริการ สมาชิกจะถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. การละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลง
2. สร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ ผลประโยชน์ เกียรติยศฯลฯ ของบริษัทฯ ผู้ขาย ลูกค้าอื่นๆ และบุคคลที่สามอื่นๆ (โปรแกรมทั้งหมดที่บริษัทให้บริการ เช่น การทำซ้ำ การดัดแปลง Reverse Engineering เป็นต้น ยกเว้นเพื่อการสำรองข้อมูล)
3. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนที่เป็นเท็จในเว็บไซต์ฯ
4. ดำเนินการที่ทำให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ถูกรบกวนหรือรำคาญ
5. การป้อนข้อมูลเท็จ
6. ส่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีเมลที่มีอันตราย ฯลฯ
7. การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ และคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
8. ให้ยืมหรือถ่ายโอน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังบุคคลที่สามหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม
9. โพสต์เนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายกันซ้ำๆ เพื่อขัดขวางการให้บริการอย่างราบรื่น
10. ดำเนินการโพสต์โฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ฯ
11. ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาหรือการเมือง
12. การดำเนินการอื่นๆที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อที่ 11 (การใช้ Cookie ฯลฯ )


1. บริษัทฯ จะใช้เทคโนโลยีคุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานของสมาชิก ข้อมูลเกี่ยวกับ IP address ข้อมูลหมายเลขประจำเครื่องของโทรศัพท์มือถือกรณีใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้รับรองว่ามีการเข้ามาเว็บไซต์ฯ ในฐานะสมาชิก ตรวจสอบประวัติการเข้าถึงและสถานะการใช้งานของสมาชิก และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่สมาชิกคนอื่นๆ เมื่อสมาชิกมีการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ฯ
2. เพื่อใช้บริการในฐานะสมาชิก สมาชิกจำเป็นต้องยอมรับข้อก่อนหน้าและยอมรับการใช้คุกกี้ ดังนั้นโปรดทราบล่วงหน้าว่าคุณจะไม่สามารถใช้บริการแต่ละรายการของสมาชิกได้ หากคุณตั้งค่าให้ปฏิเสธการใช้คุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์

ข้อที่ 12 (การจัดการข้อมูลสมาชิก)


1. จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
2. จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
(1) ตามข้อกฎหมาย
(2) เมื่อศาลหรือหน่วยงานปกครองร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(3) หากมีความเหมาะสมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการคุ้มครองผู้ขาย ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน
(4) เมื่อบริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจากกลุ่มบริษัทฯ ให้ตอบคำถามจากสมาชิก
(5) เมื่อแจ้งหรือให้บริการของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ แก่สมาชิก
(6) ในกรณีที่การเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความเหมาะสมต่อการพิจารณาทางสังคมและอื่นๆ

ข้อที่ 13 (การจัดการเนื้อหาที่จัดส่ง)


การจัดการบทความที่แนะนำความคิดเห็น คำถามและข้อมูลการเทรดสำหรับสินค้าและบริการ ฯลฯ ที่สมาชิกและลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้เว็บไซต์ฯ ") ส่งถึงบริษัทฯ เมื่อใช้งานเว็บไซต์ฯ การจัดการเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหาที่จัดส่ง") มีดังต่อนี้
1. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่จัดส่งเป็นของผู้ใช้เว็บไซต์ฯ ที่เป็นคนจัดส่งเนื้อหา ผู้ใช้เว็บไซต์ฯ จะต้องตรวจสอบว่าเนื้อหาที่จัดส่งเป็นของตนเองทั้งหมด ไม่มีส่วนที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาที่จัดส่งมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สามเนื่องจากมีความจำเป็นกรณีพิเศษ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบและภาระของผู้ใช้เว็บไซต์ฯ ในการรับประกันว่าจะทำการประมวลผลและใช้เนื้อหาที่จัดส่งอย่างถูกต้อง บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันในการตัดสินว่ามีการดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวหรือไม่
2. บริษัทฯ สามารถจัดการกับเนื้อหาที่จัดส่งมายังบริษัทฯ ในทางใดก็ตามภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอก การส่งผ่านทางสาธารณะ การแปล การดัดแปลง ฯลฯ ได้อย่างอิสระ ถือเป็นใบอนุญาต (รวมถึงสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตใหม่จากบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่สาม) โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่มีข้อผูกมัดในการแสดงลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการใช้งานข้างต้น ค่าชดเชยค่าลิขสิทธิ์จะไม่เกิดขึ้นตราบเท่าที่ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่จัดส่งยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ผู้ใช้งานของเว็บไซต์ฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในการใช้งานดังกล่าวข้างต้นกับผู้เขียน (สิทธิ์ในการโฆษณา, สิทธิ์ในการแสดงชื่อ, สิทธิในการแสดงตัวตน) อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่การใช้งานข้างต้นโดยบริษัทฯ ทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง
3. เมื่อสมาชิกคนอื่นหรือบุคคลที่สามใช้มาตรการทางแพ่งต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ฯ หรือบริษัทฯ เรื่องการละเมิดสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการโพสต์สาธารณะของผู้ใช้เว็บไซต์ฯ หรือเรียกร้องให้ลบเนื่อหาที่เผยแพร่ บริษัทฯ จะทำการจำกัดการเข้าถึงโพสต์ที่เกี่ยวข้องไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย

ข้อที่ 14 (การใช้บริการ)


ในการใช้บริการแต่ละบริการจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ สัญญา ฯลฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ข้อที่ 15 (การหยุด / ยกเลิกการให้บริการ ฯลฯ )


บริษัทฯ จะทำการดูแลรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอหรือการบำรุงรักษาฉุกเฉินเพื่อที่จะสามารถให้บริการในสภาพดีได้ตลอดเวลา หากมีการตัดสินว่าเกิดปัญหาขึ้นในระบบ มีการเข้าใช้บริการจำนวนมากในระบบสมาชิก บริษัทฯ อาจจะใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น การระงับหรือหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของบริการ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับสมาชิก
1. สมาชิกที่ใช้บริการที่ชำระเงินบนเว็บไซต์ฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ฯ
2. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือเงื่อนไขการชำระเงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิก
3. จะไม่มีการคืนเงินที่สมาชิกจ่ายให้กับบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยักยอกชำระเงินของสมาชิกโดยบุคคลที่สาม

ข้อที่ 16 (การจัดการ On และรายการที่มีค่าบริการ)


1. สามารถใช้ On ได้เฉพาะบนเว็บไซต์ฯเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
2. รายการที่มีค่าบริการสามารถใช้ได้ภายในเว็บไซต์ฯเท่านั้น
3. สมาชิกไม่สามารถถ่ายโอน On หรือรายการที่มีค่าบริการที่ซื้อไว้ให้กับสมาชิกคนอื่นๆ
4. บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน On หรือรายการที่มีค่าบริการที่ซื้อไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
5. บริษัทฯจะรับรู้ว่าค่าธรรมเนียมที่สมาชิกซื้อ On เป็นยอดขาย
6. รายการที่มีค่าบริการบนเว็บไซต์ฯและ On ของสมาชิกที่ลาออกจะหมดอายุไปพร้อมกันและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. หลังจากที่สมาชิกเริ่มใช้ข้อมูลสำหรับการเทรดแล้วถึงแม้ว่าข้อมูลจะไม่ได้รับการอัพเดต On ที่สมาชิกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
8. โดยหลักการแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการของ On
9. ในกรณีที่ระบบของเว็บไซต์ฯ มีปัญหาหรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษา ฯลฯ อาจไม่สามารถใช้บริการของ On เป็นการชั่วคราวได้

ข้อที่ 17 (การจัดแคมเปญเพื่อมอบเงินรางวัลและสินค้า)


1. บริษัทฯ จะมอบเงินรางวัลให้กับสมาชิกที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแคมเปญที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ฯ
2. หากบริษัทฯ พิจารณาว่าเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับเป็นต้น บริษัทฯ จะทำการหักภาษีจากเงินรางวัลของสมาชิกและสมาชิกจะไม่สามารถคัดค้านได้
3. เงินรางวัลจะถูกโอนจากบริษัทฯ ไปยังบัญชีของสมาชิกที่กำหนด ในวันที่ 5 ของ 2 เดือนถัดไป (วันทำการถัดไปเมื่อวันนั้นตรงกับวันหยุดสถาบันการเงิน) สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน นอกจากนี้การจ่ายเงินของบริษัทฯ ให้แก่สมาชิกจะเป็นไปตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนต่อ 1 ครั้ง คือ 324 เยนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่โอนและสถาบันการเงินหรือสาขาของบัญชีที่รับการโอน
(2) หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายน้อยกว่า 5,000 เยน จะมีการเลื่อนการจ่ายเงินเป็นเดือนถัดไป
(3) หากมีความแตกต่างระหว่างชื่อสมาชิกและชื่อบัญชี อาจะมีการขอให้สมาชิกยืนยันตัวตน ในกรณีนี้การชำระเงินจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าการยืนยันตัวตนของสมาชิกจะเสร็จสิ้น
(4) หากการโอนเงินไม่สามารถทำได้เพราะมีข้อผิดพลาดในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้เนื่องจากการพิมพ์ผิด ฯลฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ นอกจากนี้หากมีการโอนเกิดขึ้นหลายครั้ง สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
(5) หากข้อมูลบัญชีของสมาชิกว่างเปล่าหรือไม่สมบูรณ์และไม่สามารถโอนเงินรางวัลได้ บริษัทฯ จะส่งอีเมลเพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หากไม่มีการแก้ไขในเวลา 6 เดือนหลังจากส่งอีเมล บริษัทฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับเงินรางวัล
4. การมอบรางวัลจะเป็นไปตามที่แสดงบนเว็บไซต์ฯ สำหรับแต่ละประเภทของแคมเปญ

ข้อที่ 18 (เกี่ยวกับพวกต่อต้านสังคมและกลุ่มหัวรุนแรง ฯลฯ )


1. สมาชิกแสดงต่อบริษัทฯ ว่าสมาชิกและพนักงานของสมาชิกจะไม่จัดอยู่ในข้อใดๆ ต่อไปนี้และตลอดไปในอนาคต
(1) นักเลง, บุคคลที่เคยเป็นนักเลงมาก่อนภายในห้าปี, สมาชิกแก๊ง, กลุ่มอันธพาล, การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือกลุ่มใช้ความรุนแรงของหน่วยสืบราชการลับพิเศษเป็นต้น (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า "กลุ่มหัวรุนแรง")
(2) มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจของกลุ่มหัวรุนแรง
(3) มีความสัมพันธ์ในการใช้งานกลุ่มหัวรุนแรงที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ
(4) มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน หรืออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มหัวรุนแรง ฯลฯ
(5) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆหรือกลุ่มที่ถูกตำหนิจากสังคม ๆ ฯลฯ
2. สมาชิกจะต้องไม่มีพฤติกรรมใดๆ ต่อไปนี้ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยการใช้บุคคลที่สาม
(1) พฤติกรรมเรียกร้องการใช้ความรุนแรง
(2) พฤติกรรมเรียกร้องที่ไม่ถูกต้องและเกินความรับผิดชอบตามกฎหมาย
(3) พฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่หรือการใช้ความรุนแรงในการทำธุรกรรม
(4) การเผยแพร่ข่าวลือหรือการหลอกลวงต่างๆ หรือการใช้อำนาจในการทำลายความเชื่อถือหรือขัดขวางการทำงานของผู้อื่น
(5) การกระทำอื่นๆ ที่เข้าข่ายกับรายการข้างต้น

ข้อที่ 19 (การหยุดการใช้งานเฉพาะสมาชิกบางคน การยกเลิกสถานะสมาชิก)


1. หากบริษัทฯ พิจารณาว่าสมาชิกรายใดเข้าข่ายแต่ละรายการดังต่อไปนี้ สามารถหยุดการใช้งานของสมาชิก การเปลี่ยน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิก หรือเปลี่ยนสถานะภาพของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นไปได้ที่จะยกเลิกหยุดและระงับการจ่ายค่าตอบแทนในการพิจารณาการโอนเงิน แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดความเสียหายกับสมาชิก แต่เราก็ไม่รับผิดชอบใดๆ
(1) หากสมาชิกมีการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไข
(2) หากสมาชิกมีการประพฤติผิดเกี่ยวกับการใช้บริการ
(3) หากจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสมาชิก เช่น มีการป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
(4) หากพบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามรายการในข้อ 1. ของข้อก่อนหน้า
(5) หากมีลักษณะที่เข้าข่ายแต่ละรายการในข้อ 1. ของข้อก่อนหน้า
(6) หากมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายแต่ละรายการในข้อ 2. ของข้อก่อนหน้า
(7) กรณีอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควร
2. นอกเหนือจากวรรคก่อน หากสมาชิกไม่ได้เข้าสู่ระบบในจำนวนครั้งที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อที่20 (การยินยอม)


สมาชิกยินยอมในเรื่องต่อไปนี้
1. การขายระบบพันธมิตร (Affiliate) เป็นฟังก์ชั่นมาตรฐาน
2. ใช้ระบบ Two Tier สำหรับระบบพันธมิตร (Affiliate) และค่าตอบแทนสำหรับพันธมิตร (Affiliate)
3. บริษัทฯ จะมีการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับสมาชิกพันธมิตร (Affiliate) บางรายที่เข้าร่วมในระบบ
4. ค่าตอบแทนสำหรับพันธมิตร (Affiliate) จะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ฯ
5. สมาชิกมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีจากรายได้ที่ได้จากการจัดอันดับเทรดเดอร์ เหตุการณ์และกิจกรรมในเว็บไซต์ฯ

ข้อที่ 21 (การชดใช้ความเสียหาย)


1. หากสมาชิกทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ หรือสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ด้วยความตั้งใจหรือโดยอุบัติเหตุ จะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. หากสมาชิกฝ่าฝืนข้อตกลงนี้และสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม สมาชิกจะต้องชดใช้ความเสียหายแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ไม่จำกัดเฉพาะความรับผิดต่อความเสียหาย) ที่เกิดจากสมาชิกหรือที่เกิดกับบุคคลที่สาม

ข้อที่ 22 (การเปลี่ยนแปลงการบริการ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ )


บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของข้อตกลง การบริการ ฯลฯ จะได้รับแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ฯ

ข้อที่ 23 (วิธีการแจ้งเตือนผู้ใช้)


บริษัทฯ อาจแจ้งสมาชิกทางอีเมลหรือวิธีการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร การแจ้งเตือนล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่สมาชิกลงทะเบียนไว้

ข้อที่ 24 (กฎหมาย, เขตอำนาจศาล)


ข้อตกลงและเงื่อนไขจะถูกตีความภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและศาลเขตโตเกียวหรือศาลโตเกียวจะเป็นศาลแรกสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

สร้างเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2008
แก้ไขเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2009
แก้ไขเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2010
แก้ไขเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2010
แก้ไขเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2010
แก้ไขเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2011
แก้ไขเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2012
แก้ไขเมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2013
แก้ไขเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2014
แก้ไขเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2014
แก้ไขเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2018
แก้ไขเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2018
แก้ไขเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2019

Gogo Jungle,Inc.